WhatsApp Image 2021-06-23 at 13.09.47

Yemek Kartlarının Yükselişi: Metropol Faydaları

Genel

Yemek Kartlarının Yükselişi: Metropol Faydaları

Çalışanlara vergi avantajı

Bir işyerine ve işverene bağlı olarak çalışan her türlü birey işçi statüsündedir. Verilen hizmet karşılığında elde edilen para ve ayni yardımlar ise ücret olarak adlandırılır. Ülkemizde işveren-işçi kapsamında değerlendirilen her ücret, gelir vergisine tabidir. Ülkelere göre değişiklik gösterse de dünyanın her yerinde çalışan hakları çerçevesinde vergi indirimleri, teşvikler ve istisnalar bulunur.

İşverenler tarafından çalışanlara sağlanan yemek, prim gibi etmenler çalışanlara sunulan bir vergi avantajı, işverene ise teşvik unsuru oluşturur.

Yemek İstisna Bedeli ile İlgili Yasal Düzenlemeler

6 Ocak 1961 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanan Gelir Vergisi Kanunu’nda da belirtildiği üzere; “Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler” ücretten istisna tutulmaktadır. 1 Temmuz 1995 tarihine kadar bu istisnalar sadece işyeri ve müştemilatında yemek verilmesini kapsarken, bu tarih itibariyle işverenlerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan her bir gün için belirlenen yemek bedeli kapsamında değerlendirilir. Her yıl yenilenen bu günlük yemek bedeli istisnası ise yemek kuponu, yemek kartı veya yemek çeki olarak çalışana sunulur.

Yemek İstisna Bedelinde KDV Etkisi

Ücret olarak vergilendirilmeyecek yemek istisna bedeli her yıl belirlenen istisna bedeline ilgili dönemde geçerli KDV tutarının eklenmesi suretiyle bulunan tutardır. Örnek vermek gerekirse; 2021 yılı için yemek hizmetinde KDV oranı geçici olarak %8’den %1’de düşürülmüştür. KDV oranının %1 olduğu dönem için istisna tutarı KDV dahil tutar olan 25,25 TL olarak uygulanmaktadır. KDV oranının tekrar %8 olması durumunda istisna bedeli 27,00 TL olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla her yıl açıklanan yemek istisna bedeline geçerli KDV oranına göre hesaplanan KDV tutarı da eklenecektir.

Yemek Bedeli İstisnasının Şartları Nelerdir?

Yemek bedeli istisnasının uygulanması için gereken şartlar devlet tarafından belirlenir:

• Yemek istisna bedeli sadece çalışılan günler için uygulanır.

• Her yıl belirlenen yemek istisna bedeli tutarını aşamaz. Aştığı noktada sadece o fark kadar tutardan vergilendirilir.

• Yemek bedeli istisnası kapsamındaki ödemenin yemek verme hizmeti sağlayan veya buna aracılık edenlere işveren tarafından ödenmesi ve faturanın da işveren adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Avantajlar & Dezavantajlar

İşletmeler, çalışanlara yemek vermek suretiyle sağladıkları menfaati aşağıdaki şekillerde sunulabilir:

1- İşyerinde yemek verilmesi: mutfak, yemekhane, aşçı ve yemek için gerekli malzeme tedariki süreçlerin gerçekleştirilmesi suretiyle işyeri veya müştemilatında işverence yemek sağlanması söz konusu olmaktadır.

2- Hazır yemek imalatçılarından alınan yemeklerin işyeri yemekhanesinde çalışanlara sunulması.

3- Şirketin yakın civardaki lokanta veya diğer yemek verme hizmeti sunan işletmelerle işverenin doğrudan anlaşarak ve bedeli işverence ödenerek çalışanlarının bu işletmelerden yemek hizmeti almasının sağlanması.

4- Yemek bedelinin personele nakden ödenmesi.

5- Yemek çeki, kuponu, akıllı yemek kartı veya mobil uygulama kullanılarak çalışanlara yemek verilmesinin sağlanması. Yemek kartı sistemi olarak nitelenen bu yöntem ile çalışanların yemek ihtiyacı anlaşmalı üye kuruluşlardan tercihe göre yemek kartı ve hatta gelişen teknolojik gelişmeler sonrası mobil uygulamalara yüklenen kredi ile karşılanmaktadır.

Yukarıdaki yöntemlerden hangisinin işveren için en avantajlı olduğu hususu elbette şirketin şehir merkezine yakınlığı, çalışanların sabit bir mekânda çalışması veya gezici nitelikte işler yapması, çalışan sayısı, mutfak ve yemek imkanları, muhasebe sisteminin gelişmişliği ve pek çok unsura göre değişir. Ancak biz genel anlamda bir değerlendirme ile yukarıdaki yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını analiz etmeye çalışacağız.

İşyeri Yemekhanesi ve Anlaşmalı Yemek Şirketleri

İşveren açısından değerlendirildiğinde;

 • Yemekhane alanına sahip bir işyeri kirasının daha yüksek olması,
 • Aşçı maaşı, kaliteli malzemelerle yapılan mutfak alışverişi, mutfak hijyeni, yemekhanenin her gün steril edilmesi için gereken maliyetler,
 • Her maliyet işlemi için gereken muhasebe ve vergi denetim takibi,
 • Hazır yemek şirketlerinden gelen yemeklerin uygun koşullarda işyerine ulaşmasının denetimi,
 • Uygun koşullar altında temin edilmeyen yemeklerden kaynaklı oluşabilecek gıda zehirlenmeleri gibi durumlarda iş mevzuatı gereğinde işverene yüklenen maddi ve manevi sorumluluk yükü,
 • Yemekhane hijyeni, kalitesiz malzeme, aşçı hatası gibi sebeplerden doğabilecek sağlıksız yemek temini sonucunda çıkabilecek sorunlara bağlı olarak iş güvenliği yasasının çiğnenmesi gibi dezavantajlar bulunmaktadır.

Çalışan açısından değerlendirildiğinde ise;

 • Çalışanın yemek seçme özgürlüğünün kısıtlanması,
 • Yemekhane veya hazır yemek şirketi tarafından belirlenen günlük yemeğin çalışanın beslenme şekline uyumlu olup olmaması,
 • Toplantı veya işin gerekliliği çerçevesinde çalışanların her zaman işyerinde bulunmaması sebebiyle işyerinde bulunmadığı zamanlarda yemek istisnasından faydalanamaması,
 • Pandemi ve Covid-19 önlemleri kapsamında yeniden şekillenen çalışma ve yemekhane kurallarının karşılanmasındaki güçlükler gibi dezavantajlar bulunmaktadır.

İşyerine Yakın Restoranlarla Anlaşma

İşverenlerin, yakındaki lokantalarla anlaşarak ve bedeli yine işverenlerce ödenerek çalışanlarına yemek imkânı sağlaması yönteminde;

 • İşverenin anlaştığı lokantaların kalitesi, anlaşılan yemek bedeli, personel bazında söz konusu bedellerin faturalanması ve takibi açısından işletmeyi zorlayacak bir unsurdur.
 • Sınırlı da olsa çalışanlara bir seçme özgürlüğü sunması açısından önemlidir.
 • Bu yöntemde, işletmelerin tek tek her çalışan için yemek bedelinin takibi, ilgili işletmelerden yemek bedeli fiş veya faturaları toplamaları ve bunların çalışılan gün sayısı ve çalışanlarla uyumlu olmasını sağlama, tüm bu belgeleri kaydetme ve saklama gibi ilave idari maliyetlere katlanması söz konusu olacaktır.
 • Tek, toplu bir fatura alınsa bile yenilen yemeğin adetsel takibi ilave bir iş yükü söz konusudur.

Yemek Kartı Sisteminin Avantajları

Ülkemizde özellikle 1990’ların ikinci yarısından itibaren yaygınlaşan yemek çeki, yemek kartı, akıllı yemek kartı veya mobil uygulamalar kullanılmak suretiyle çalışanlara yemek sağlanması yöntemi yukarıda sıralanan diğer yöntemlere göre pek çok açıdan daha avantajlı bir yöntem olarak gözükmektedir. Bu yöntemin çalışanlar ve işverenler için avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Yemek kartlarının kullanımı ile birlikte işverenler çeşitli vergi avantajları sağlamaktadır. Sistemin kullanılması ile birlikte damga vergisi, gelir vergisi ve SGK primi istisnalarını dikkate aldığımızda ciddi bir vergi avantajı sağlanmış olmaktadır. 2021 yılı için belirlenen 25 TL + KDV’nin tamamı vergiden istisna tutulur.

• Çalışanlara lokanta ve yemek konusunda gerek mekânsal anlamda gerekse yemek yelpazesi anlamında geniş bir seçme özgürlüğü sunmaktadır. Çalışanlar, kartlarına yüklenmiş krediyi Türkiye’nin her yerine yayılmış on binlerce yemek hizmeti sağlayan işletmelerde kullanma imkanına kavuşmaktadırlar.

• İşverenler, mutfak, yemekhane alanı, aşçı, bulaşıkçı yemek sunum servis elemanı çalıştırma gibi maliyetlerden kurtulmaktadır. Tüm bu işlemler için gerekli çok çeşitli maliyetlerin idaresi ve yönetimi ile de uğraşmak zorunda kalmamaktadır.

• İşveren çalışanına istisna kapsamında yemek verirken, ödemelerinde tek bir şirketle muhatap olmaktadır. Yapılan ödeme Vergi Usul Kanunu’nun aradığı şekil ve Gelir Vergisi Kanunu’nun yemek istisnası ile ilgili usul ve esas şartlarını karşıladığı için faturaların mahiyeti ile ilgili ayrıca kafa yormamaktadır. İdaresi, muhasebesi ve kontrolü kolay olmaktadır.

• İşletmeler, çalışanlara yemek hazırlama, bunun için malzeme temini, hijyen şartlarına uyum zorunluluklarını karşılama ve benzeri pek çok hususla uğraşmak yerine asıl faaliyet alanına odaklanma imkânı bulmaktadır.

• Makul seviyedeki “yemek çeki, kredisi, kuponu” sağladığı seçme özgürlüğü ve sağlıklı beslenme imkânı nedeniyle çalışan motivasyonu ve iş verimini yükseltmektedir.

• Yemek hizmeti sektörünün kayıtlı hale gelmesi nedeniyle kayıt dışılıkla mücadeleye hizmet etmesi yanında devlet bütçesine de katkı sağlamaktadır. Bu katkı ile “yemek istisnası” ile ortaya çıkması muhtemel vergi kaybının fazlası ile Hazineye aktarılması söz konusu olacaktır.

• Yemek çeki ve yemek kartı ile yemek hizmeti sunumu pek çok küçük ve orta büyüklükteki lokanta için düzenli müşteri ve ödeme garantisi olduğu için öngörülebilir bir iş hacmi sunması açısından önem taşımaktadır. Esnafın ayakta kalmasına katkı sağlamaktadır.

Pandemi Döneminde Evden Çalışan Şirketler Yemek İstisna Bedeli Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

Son bir buçuk yıldır içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecine bağlı yaşadığımız pandemi sebebiyle pek çok şirket sağlık önlemleri ve çalışanların güvenliğine bağlı olarak evden çalışma yöntemine geçiş yapmış bulunuyor. Bu sistem ise “Evden çalışma sürecinde yemek istisna bedelinden yararlanma durumunda kullanılabilir mi?” sorusunu gündeme getiriyor.

Şirketler ister ofisten ister evden çalışıyor olsunlar; çalışılan her gün için yemek istisna bedelinin çalışanların özlük haklarına girmesi nedeniyle şirketler ve çalışanlar için vergi indirimi sağlayan yemek kartlarını kullanmalarının önünde bir yasal engel bulunmuyor.

Şirketlerin ve işverenlerin çalışanın en temel haklarından biri olan yemek hakkına gösterdiği saygıya bağlı olarak pek çok kurumsal şirket bir buçuk yıla yakın süredir evden çalışmaya devam eden çalışanlarının hakkını koruyarak yemek kartı uygulaması ile çalışanlarına verdiği değeri göstermiş bulunuyor. 2021 yılı için yemek istisna bedeli ise çalışılan her gün için 25 TL + KDV olarak belirlenmiş bulunuyor.

Neden MetropolCard’ı Seçmelisiniz?

MetropolCard, ilk yerli yemek kartı firması olarak sektöre girdikten sonra yıllardır sektördeki tek yerli yemek kartı olma özelliğini koruyor. RestoPay ile yemek ve market alışverişinde kullanılabilen MetropolCard; sadece yemek kartı olmakla sınırlı kalmıyor ve 7 ayrı kart hizmeti veriyor.

Teknolojinin sunduğu dijital avantajlar sayesinde üye iş yerlerini de pos cihazı değişimi gibi maliyetlerden kurtardığı MetropolPos uygulamasıyla mobil ödeme alımını kolaylaştırmasının yanı sıra MetropolCard uygulaması üzerinden sunduğu 5 farklı temassız ödeme seçeneği ile de sağlığınızı koruyor.

MetropolCard RestoPay ile;

35.000’i aşkın üye ağıyla Türkiye’nin her yerinde çalışanlara ve şirketlere yemek kartlarını kullanabilecekleri bir çeşitlilik sunuyor. Restoran çeşitliliği ile kullanıcılarının beslenme alışkanlıkları çerçevesinde seçim yapabileceği bir özgürlük sunuyor.

MetropolCard GiftPay ile;

Çalışanların doğum günleri gibi özel günlerde diledikleri hediyeyi seçebilecekleri, yaptığı işin kalitesine bağlı olarak elde edebileceği prim gibi işveren tarafından sunulan avantajlarda onlarca mağazadan alışveriş yapabilecekleri bir bakiye sistemi sunarak çalışan motivasyonuna katkı sağlıyor. Her yükleme tutarının %15’i kadar sunduğu ek bakiye hizmetiyle; şirketlerin çalışanlarına sunduğu avantajları artırmaya teşvik ediyor.

MetropolCard PetroPay ile;

Şehir içi ve dışı toplantı, görüşme ve işin gerekliliklerine bağlı olarak şirket araçları ve bireysel araçlarıyla çıkacakları yolculuklarda akaryakıt harcamalarını tek bir merkezden yönetmesini sağlayarak muhasebe işlemlerini azaltmasına olanak sağlamasının yanı sıra şirketlere vergi indirimi sağlarken çalışanları da fiş/fatura takibi gibi evrak kalabalığından kurtarıyor. 

MetropolCard OtelPay ile;

Şirket çalışanlarının toplantı, görüşme gibi sebeplerle yapacağı iş seyahatlerinde kalacak yer temini, uygun lokasyonda otel bulma ve şirket tarafından karşılanacak olan otel masrafları gibi detayları tek bir yerden yönetme imkanına ek olarak anlaşmalı olduğu 1100’ü aşkın otel ile iş seyahatleri esnasında çalışanlara konforlu ve güvenli bir seyahati garanti altına alıyor.

MetropolCard FiloPay ile;

Şirket araçlarının tamiri, düzenli bakımı ve onarımı gibi detaylarla şirketlerin zaman kaybetmesinin önüne geçerek işverene zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor.

MetropolCard PassPay ile;

Büyük ölçekli şirketlerde çalışanların şirkette güvenle çalışmasını sağlayan giriş sistemi ile işverene çalışanların mesai-giriş çıkış takibini yapmasını kolaylaştırırken şirket içine çalışan dışı kişilerin girişlerini sınırlandırma imkanı sunuyor.

MetropolCard OkulPay ile;

Okul giriş-çıkışlarında öğrencilere ve eğitimcilere güvenli bir ortamın oluşturulması sağlanırken okul içi harcamalarını da tek bir kart ile yönetebilme olanağı sağlıyor.

Dijitalleşmenin gücüyle MetropolCard kullanıcısı olmak ise artık çok daha kolay bir hale geldi. Şirketler için mevcut kart değişikliği, çalışanlar için bireysel abonelik imkanı ve üye iş yerleri için MetropolPos uygulaması ile kolayca MetropolCard kullanıcısı olabilir, MetropolCard avantajlarından faydalanmaya anında başlayabilirsiniz.

Siz de MetropolCard kullanıcısı olmak ve hayatın güzelliklerini paylaşmak için hemen bizimle iletişime geçin!

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.